Welkom bij Studio Fossiel

Algemene Voorwaarden

1. Verkoper

Maatschappelijke zetel Studio Fossiel, Rode Haagjes 1, 2288 Bouwel-België. Studio Fossiel is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0688 742 263. Het BTW nummer is BE 0688 742 263. (hierna genoemd de “Verkoper”).

2. Toepassing

Het plaatsen van een bestelling op de webshop van Studio Fossiel geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaakt van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn steeds vrijblijvend en niet bindend. Wij zijn slechts gebonden nadat we de bestelling schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering van de bestelling begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen vermeld in onze rubriek “levering en retour”. De levering van producten zal binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven, in de mate van het mogelijke, gebeuren. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen mogelijk aanleiding geven tot extra kosten. In onze prijzen zijn het transport en de levering van de goederen niet inbegrepen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk op onze webshop vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend maar worden louter als indicatie vermeld. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Studio Fossiel heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper reeds betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven steeds eigendom van Studio Fossiel tot de volledige betaling, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt Studio Fossiel het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6. Klachten

Om klachten ontvankelijk te maken dienen deze ons toe te komen binnen de 8 dagen na levering in geval van klacht wegens niet-conforme levering. In geval van verborgen gebreken dient de klacht 8 dagen na ontdekken van het gebrek ons toe te komen. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet- conformiteit die op dat moment kon worden vastgesteld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

7. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Studio Fossiel staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Studio Fossiel is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

8. Verzakingsrecht

Het herroepingsrecht is enkel alleen van toepassing voor verkoop op afstand van producten voor particulier gebruik aan een consument. Een consument is ieder natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een product aankoopt enkel en alleen voor niet-beroepsmatige doeleinden. Het verzakingsrecht kan dus nooit worden ingeroepen voor producten die worden aangekocht voor beroepsdoeleinden. Sommige producten vallen onder de wettelijke uitzonderingen. Bederfelijke of gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden alsook goederen die specifiek voor de klant besteld worden.

Elke consument heeft het recht om van een aankoop af te zien binnen een termijn van 14 kalenderdagen berekend vanaf de dag volgend op de levering van de goederen en dit zonder betaling van een extra boete en zonder opgave van een motief. Promotieartikelen kunnen nooit geretourneerd worden, enkel bij beschadiging.

U dient Studio Fossiel hiervan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te verwittigen en het artikel binnen de termijn van 14 kalenderdagen terug te bezorgen op ons postadres. Enkel goederen in een perfecte staat, dit betekent in de originele en onbeschadigde verpakking, ongebruikt en compleet met alle onderdelen, zullen worden aanvaard. De goederen dienen klaar te zijn voor herverkoop. Alle kosten van het retour sturen, alsook de daaraan verbonden risico’s zijn volledig ten laste van de klant. de goederen worden op eigen risico en kosten in originele staat en verpakking teruggezonden met BPOST naar ons postadres

Studio Fossiel
Rode Haagjes 1
2288 Bouwel

Na controle van de ontvangen goederen, wordt het ontvangen bedrag min de kosten van de verzending, terugbetaald.

9. Overmacht

Studio Fossiel kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Betaling

Studio Fossiel aanvaard de volgende veilige online betaalmethoden via Mollie : Mastercard, Visa, bancontact/Mister Cash, Belfius en KBC. Al onze facturen dienen bij het plaatsen van de bestelling betaald te worden, tenzij anders vermeld tijdens het plaatsen van de bestelling. Indien anders overeengekomen zijn de facturen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel Rode Haagjes 1, 2288 Bouwel, België. Dit op de vervaldag netto en zonder korting, tenzij anders op de factuur werd vermeld.

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen volgens de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

11. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de webshop van Studio Fossiel, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Studio Fossiel zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Cookies

Onze website gebruikt cookies waardoor tijdens een bezoek aan onze site`cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst kunnen worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om uw bezoek te optimaliseren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

13. Eigendomsrecht

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

14. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

15. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.